Rep of Ireland v New Zealand

14
Nov
2019
14
Nov
2019
, Glasnevin
Aviva Stadium